کوین های قابل استخراج روی الگوریتم SHA 256

1 بیت کوین BTC  Bitcoin 
2 بیت کوین کش BCH   Bitcoin Cash 
3 لایت کوین کش LCC  Litecoin Cash 
4 پیر کوین PPC  Peercoin 
5 اونوبتانیوم UNO  Unobtanium (Unobtanium (UNO
6 کرون CRW   Crown 
7 مای رید XMY   Myriad (Myriad (XMY
8 بیت کانکت BCC BitConnect (BitConnect (BCC
9 بیت کانکت BCC (BitConnect (BCCBitConnect 
10 یونیورسل کارنسی UNIT Universal Currency (UNIT)Universal Currency 
11 زتا کوین ZET (Zetacoin (ZETZetacoin 
12 مازا MZC (MAZA (MZCMAZA 
13 داتشی ای مارک DEM (Deutsche eMark (DEMDeutsche eMark